No comments yet

sera gazı emisyonlarının takibi hakkında yönetmelik yayımlandı

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 25.04.2012 tarihinde resmi gazetede

yayımlandı. Konuya ilişkin usullerin ve esasların belirlendiği yönetmelik Birleşmiş Milletler İklim

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve buna yönelik Kyoto Protokolü gereğince hazırlanarak üretim

tesislerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları izlenerek raporlanması ve AB emisyon ticareti

mevzuatının sera gazı emisyon izleme kısmı ile uyumlaştırma sağlanma amaçlanmıştır.

Yönetmelikte; belirlenmiş faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının izlenmesine,

doğrulanmasına ve raporlanmasına dair usul ve esasları düzenlemektir. Ayrıca bu iş ve işlemler

hakkında yetkili bulunan mercilerin görev ve sorumlulukları ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca

yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşların, işletmelerin ve işletmecilerin mükellefiyetlerinin

belirlenmesine dair usuller ve esaslarda yönetmeliğin kapsamındadır.

İlgili düzenleme ile birlikte belirlenen faaliyet kategorilerine giren işletmelerin yönetmeliğin

belirlediği ilkeler çerçevesinde emisyon izleme planı hazırlaması ve Çevre ve Şehircilik

Bakanlığına raporlama yapmaları mecburi hale getirilmiştir. Bu faaliyetlerin neler olduğu

yönetmeliğin Ek-1 bölümünde detaylı şekilde belirtilmiş olup araştırma, yeni ürün ve proseslerin

geliştirildiği ve test edildiği tesisler ve tesis bölümleri ile münhasır olarak biyokütle kullanan

tesisler kapsam dışında bırakılmıştır.

İşletmeler yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca 01.01.2015 tarihinden itibaren sera gazı

emisyonlarını izlemekle yükümlü olacaktır. Buna gore işletmeler zorunlu sera gazı emisyon

izleme planı hazırlayacaklar ve bu planla birlikte Bakanlık tarafından belirlenencek usuller ve

esaslara gore izleme yapacaklardır. Söz konusu izleme planının Bakanlık tarafından onaylanacağı

ve buna ilişkin tarihler yönetmelik ile belirlenmiştir. Bu planların geçerlilik sürelerinde yine

Bakanlık tarafından belirlenecektir.

Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca da işletmelerin emisyon değerlerini 01.01.2016 tarihinden

itibaren raporlama yükümlülüğü getirilmiştir. Buna göre işletmeciler, her yılın 30 Nisan tarihine

kadar bir önceki yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında izlenen sera gazı emisyonlarını Bakanlığa

raporlayacaktır.

İşletmelerin izleme planları ve raporlamaları Bakanlığa gönderilmeden önce Bakanlıkça

yetkilendirilmiş doğrulayıcı kuruluşlar tarafından doğrulanacak ve bu faaliyet, kamu yararı

gözetilerek, işletmeciden bağımsız olarak icra edilecek. Yönetmelik kapsamında doğrulama işlemi

yapacak doğrulayıcı kuruluşların ise ilgili kapsamlarda ''ISO14065'' standardına göre Türk

Akreditasyon Kurumu tarafından akredite olmaları şartı aranmaktadır.

Yönetmeliğe aykırı hareket edenler ve öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca müeyyide uygulanacaktır.

Post a comment